Osnovni podaci, ciljevi osnivanja i djelatnosti udruge

Zajednica Pape Ivana XXIII,
Veliki Prolog 26, 21276, Vrgorac, Splitsko – dalmatinska županija,
OIB: 22123929827,
broj telefona: 021/ 606 506, broj faxa: 021/ 678 740,
e-mail: enrico.cavicchi1966@gmail.com ; krunoslav_vidovic@msn.com ;
www.apg23.org.

PREUZIMANJE DOKUMENATA

Zajednica Pape Ivana XXIII je dio organizacije „Comunita Papa Giovanni XXIII“ sa sjedištem u via Mameli 4, Rimini (It), koja je registrirana u Republici Italiji 05. srpnja 1972. godine. U cjelini, udruga djeluje na širokom prostoru marginalizacije i siromaštva u 31 zemlji svijeta na svim kontinentima. Zajednica Pape Ivana XXIII, prisutna je u Hrvatskoj od 1996. godine (prva registracija 1998. godine) i od tada pruža pomoć ovisnicima, osobama s tjelesnim invaliditetom i psihičkim problemima, starim i nemoćnim, siromašnim osobama, djeci i obiteljima u poteškoćama. Godine 2002. udruga je (s ovim nazivom) upisana u Registar stranih udruga u RH, a 25. svibnja 2004. godine je priznata od Papinske laičke kongregacije kao privatna međunarodna udruga vjernika papinskog prava. Naš svjetonazor uključuje stav da je znanstvena utemeljenost našeg programa od presudnog značaja, stoga inzistiramo na znanju i stručnosti u radu s korisnicima. Također se zalažemo za poštivanje ljudskih prava i toleranciju različitosti i primjenjujemo ih dosljedno u svom radu. U temelju naše filozofije je program „Projekt čovjek“, prema kojem je u središtu rada s ovisnicima i drugim ranjivim skupinama - čovjek, jedinstven i neponovljiv subjekt. Zlouporaba opojnih sredstava i druge bolesti ovisnosti s našeg stajališta predstavljaju patnju osobe, koja poprima ulogu aktivnog bijega od vlastitog emotivnog i društvenog života. Takav bijeg ima svoje duboko korijenje čiji je simptom ovisnost, uvelike radi nedostatka svijesti o smislu života. U tom smislu, rad terapijske zajednice pokušava združiti najnovija psihološka saznanja (koja drže da su svijest i osobnost neposredno povezane s dinamikom ranog vezivanja) i kršćansku antropologiju, povezuje znanje o uporištu i pristup liječenju usmjeren prema osobi u njenoj ukupnosti (holistički pristup). Udruga, prema vlastitoj karizmi radi na otklanjanju uzroka marginalizacije ljudi nastojeći pri tome djelovati sukladno društvenoj doktrini Crkve za pravedniji svijet ostvarujući sljedeće ciljeve: - stvaranje boljeg i pravednijeg svijeta/društva, skrb o socijalno osjetljivim skupinama kao što su siromašni, osobe na marginama društva, oni kojima je potrebna pomoć i njega, bez obzira na starost, spol, rasu, vjeroispovjest; - pružanje usluge boravka i smještaja, pomoći i njege, rehabilitacije i socijalne reintegracije ugroženim skupinama ljudi; ovisnicima, invalidima, beskućnicima. Ciljane skupine su djeca, mladi, odrasli, obitelji, - promicanje i provedba kulturnih aktivnosti, konferencija, edukacija za osobe koje rade u ciljanom sektoru i koje se zalažu za pomaganje osobama u nepovoljnom položaju te općenito promicanje kulture međusobne solidarnosti i pomoći u svim segmentima društva. Ostvarivanje ciljeva udruge se obavlja putem sljedećih djelatnosti: - prevencije poremećaja u ponašanju, univerzalne, selektivne i indicirane prevencije svih vrsta ovisnosti (droge, video igrice, kocka, lijekovi i dr.), prevencije nasilja i nasilničkog ponašanja, te izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u populaciji djece i mladih, edukacija i tečajeva koji promiču vrijednosti, solidarnost, povezivanje i bratstvo kako bi se izbjeglo odbacivanje iz društva, devijantna ponašanja i diskriminacija, - psihosocijalne rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika, osoba s mentalnim poteškoćama ili s psihijatrijskim komorbiditetom, bivših zatvorenika, beskućnika, te osoba prisiljenih na prostituciju, putem pružanja usluga savjetodavnog rada, boravka ili smještaja i organiziranog stanovanja, - skrbi o starim i nemoćnim osobama putem pružanja usluga pomoći u kući, boravka ili smještaja.

Prostori u kojima udruga djeluje U Republici Hrvatskoj smo otvorili i vodimo 4 savjetovališta i 4 terapijske zajednice. Svi prostori u kojima djeluje naša udruga su nam ustupljeni na korištenje bez naknade i to:

 • savjetovalište u Splitu (30 m²) od Splitsko – makarske nadbiskupije,
 • savjetovalište u Zadru (18 m²), od Zadarske nadbiskupije,
 • savjetovalište u Metkoviću, prostor Grada Metkovića (18 m²),
 • savjetovalište u Pločama prostor Doma zdravlja Ploče (18m²).

Nadalje, 4 su nam kuće ustupljene na korištenje (na 25 godina) od Splitsko-makarske nadbiskupije; tri u Splitsko-dalmatinskoj i jedna u Dubrovačko-neretvanskoj županiji:

 • prihvatilište u Zasioku - 440 m², terapijske zajednice:
 • u Borovcima - 620 m²,
 • Gornjem Orahu – 404 m²,
 • Velikom Prologu - 420 m².

Ovdje je navedena samo površina stambenih objekata, a svaka od tih kuća ima i okolne prostore koji su također dodijeljeni udruzi na besplatno korištenje; radionice, nogometna igrališta i drugo.

Kapacitet naših kuća je: prihvatilište u Zasioku - 18 mjesta, terapijske zajednice: u Borovcima - 22 mjesta, G. Orahu – 16 mjesta i Velikom Prologu - 21 mjesto.

Stručni tim

Naš stručni tim se u 2015. godini sastojao od tri prvostupnika socijalnog rada, jedne magistrice socijalnog rada koja je kolovozu odlučila promijeniti prebivalište i stoga nije produžen ugovor o radu a na njeno mjesto smo zaposlili socijalnu pedagoginju, jednog psihologa (svi u radnom odnosu), te 11 asistenata u terapijskoj zajednici od kojih je troje bilo, a jedna je još uvijek u radnom odnosu, dok su ostali volonteri. Od ukupno 16 članova stručnog tima 11 su ujedno i članovi udruge dok su petero djelatnici (zaposlenici) ili volonteri bez članstva u udruzi. Osposobljenost stručnog tima Naši stručni radnici su sudjelovali u raznim edukacijama kao što su: - Edukacija „Standardi kvalitete socijalnih usluga“ koju je organiziralo Ministarstvo socijalne politike i mladih, - Edukacija za djelatnike terapijskih zajednica u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike hrvatske, a koju je proveo Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu. Petero naših djelatnika je uspješno završilo višemjesečne edukacije i dobilo licence za rad. Edukaciju asistenata u terapijskim zajednicama, namijenjenu djelatnicima sa srednjom stručnom spremom, uspješno je završilo dvoje djelatnika a Edukaciju za provedbu psihosocijalnog tretmana u terapijskim zajednicama, namijenjenu djelatnicima s visokom stručnom spremom, troje naših djelatnika. - Psiholog je završio uvodnu šestomjesečnu edukaciju iz područja kognitivno bihevioralne terapije, a sada pohađa dvogodišnju edukaciju za kognitivno bihevioralnog psihoterapeuta. - Socijalna pedagoginja pohađa edukaciju iz realitetne terapije. - „3O“ – Tri O, Obrazovanje o ovisnosti, u organizaciji Lige za prevenciju ovisnosti iz Splita, a koji je sufinanciralo MSPM i MZOS (tri naša stručna radnika su dobila diplome tj. licence za provođenje tog programa). - Sudjelovali smo i na radionicama o minimalnim standardima kvalitete u području programa smanjenja potražnje droga, o strateškom planiranju, povećanju kapaciteta udruga za pristup informacijama, evaluaciji programa tretmana ovisnosti o drogama.

Usluge koje se pružaju i projekti koji se provode Mi smo jedina organizacija civilnog društva koja se na sustavan način bavi prevencijom ovisnosti, kao i tretmanom i resocijalizacijom ovisnika na području DNŽ i u ovom dijelu SDŽ. Tijekom 2015. godine aktivnosti udruge su se odvijale na način da smo pružali različite vrste usluga, te pisali i provodili projekte. Usluge:

 • savjetovanje i pomaganje,
 • psihosocijalna podrška,
 • smještaj,
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija),
 • pomoć u kući.

Projekti se odnose na područja:

 1. prevencije ovisnosti,
 2. izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja.
 3. psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskim zajednicama,
 4. resocijalizacije ovisnika

U savjetovalištima se pružaju usluge savjetodavnog rada, provodi informiranje, edukacije i slično osoba koje zatraže ovakav oblik pomoći. Ovisno o potrebama korisnici se smještaju u terapijsku zajednicu ili im se pruža drugačiji tip potpore. U našem prihvatilištu i terapijskim zajednicama pružamo usluge psihosocijalne rehabilitacije sa smještajem osoba koje imaju potrebu za ovim oblikom pomoći. Uslugu pomoći u kući starim i nemoćnim osobama pružamo u mjestima našeg okruženja.

Partnerstva i suradnja

Kako bi se projektne aktivnosti provodile što kvalitetnije ostvarili smo višestruka partnerstva i oblike suradnje. Niz godina imamo zaključen Sporazum o suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Službom za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Splitsko - dalmatinske županije, kojim je regulirano da psihijatar (vanjski suradnik) besplatno provodi dijagnosticiranje i propisuje farmakoterapiju za korisnike, posebno one s psihijatrijskim komorbiditetom. Ova suradnja se u 2016. godini proširila na partnerstvo u dva projekta. Partnerstva u realizaciji projekata u 2015. godini smo ostvarili sa: - Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije; oni su nama partneri na više projekata, a mi njima na njihovom projektu, - centrima za socijalnu skrb u Metkoviću, Pločama i Vrgorcu, - srednjim školama u Metkoviću, Opuzenu, Pločama i Vrgorcu, Surađivali smo i surađujemo i s drugim institucijama - centrima za socijalnu skrb (iz drugih gradova), pravosuđem, policijom, zavodima za javno zdravstvo (iz drugih županija), općinskim i gradskim poglavarstvima i drugima.

Upravljanje i praćenje realizacije aktivnosti

Svaki mjesec se održava sastanak stručnog tima na kojem se analizira kvaliteta ispunjavanja zadanih aktivnosti, način raspolaganja s odobrenim sredstvima i poštivanje rokova, te se otklanjaju problemi i poteškoće na koje se nailazi tijekom rada.

Psihosocijalna rehabilitacija (tretman) sa smještajem u terapijsku zajednicu osoba koje imaju potrebu za ovim oblikom pomoći i ostvareni rezultati

Cilj tretmana, kao i našeg cjelokupnog rada, je smanjiti broj ovisnika i postotak relapsa, te pružiti adekvatnije i kvalitetnije usluge psihosocijalnog tretmana u terapijskoj zajednici i savjetodavnog rada ovisnicima i drugim osobama s rizikom od nastanka bolesti ovisnosti na znanstveno utemeljenim i stručnim osnovama. Također, cilj je postići ozbiljan iskorak u pravcu multidisciplinarnog timskog rada u odnosu na korisnike s psihijatrijskim komorbiditetom. Nadalje, cilj je i ugovaranje usluge psihosocijalnog tretmana s nadležnim Ministarstvom. Psihosocijalni tretman u terapijskoj zajednici sastoji se od detektiranja budućih korisnika, motivacijskog procesa, savjetodavnog rada, faze prihvata, rezidencijalnog tretmana, te resocijalizacije i reintegracije korisnika. Savjetodavni rad, je dio tretmana ali i sustavna pomoć u okviru koje se primjenjuju različite metode i tehnike savjetovanja sukladno prirodi i intenzitetu problema korisnika, a sa svrhom definiranja poteškoća korisnika te analize mogućih načina rješavanja problema, motiviranja korisnika za ulazak u terapijsku zajednicu ili osposobljavanja pojedinca da se samostalno suočava sa životnim problemima i razvije odgovoran odnos prema samome sebi, obitelji i društvu. Savjetodavni rad s ovisnicima i članovima njihovih obitelji naši stručni radnici provode u naša 4 savjetovališta. Tijekom 2015. godine usluge savjetodavnog rada koji se odnosi na ovisnost su pružene 65 direktnih korisnika, te 142 člana njihovih obitelji (roditelji, supružnici, bliža rodbina). Nakon pripreme korisnika za prijem u terapijsku zajednicu korisnik se upućuje u odgovarajući terapijski program. Program 2+1 godina sastoji se od tri faze: 1. faza „PRIHVAT“, 2. faza „TERAPIJSKA ZAJEDNICA“ i 3. faza „RESOCIJALIZACIJA“. U cilju obogaćivanja ponude i dodatne prilagodbe suvremenim potrebama korisnika putem osmišljavanja novih oblika pomoći, kreirali smo novi, tzv. „Kratki program“ koji je namijenjen eksperimentatorima, ovisnicima o alkoholu, stimulansima i kocki, te liječenim ovisnicima iz drugih sustava. Korisnicima se omogućava završetak školovanja uz kontinuirano praćenje, psihosocijalnu pomoć i podršku radi poboljšanja njihovog položaja na tržištu rada. Sama dinamika pojedinih aktivnosti kreirana je sukladno potrebama svakog korisnika pojedinačno, a traje 6 - 12 mjeseci. Tijekom 2015. godine uslugu psihosocijalne rehabilitacije sa smještajem u terapijsku zajednicu su koristile 44 osobe ovisne o alkoholu, drogama ili kocki (od toga ih je 16 s psihijatrijskim komorbiditetom). 23 korisnika su napustila program prije njegovog završetka, 16 ih je nastavilo koristiti uslugu, a 5 završilo program (dvoje je ostalo volontirati u udruzi kao asistenti u terapijskoj zajednici). Nadalje, uslugu psihosocijalne rehabilitacije sa smještajem smo pružili i 15 osoba koje nisu ovisnici nego su iz nekih drugih razloga zatražili našu pomoć (beskućnici, osobe sa psihičkim smetnjama, osobe o kojima se njihove obitelji ne mogu skrbiti iz bilo kojeg razloga), od kojih je dvoje završilo program i uspješno se reintegriralo u svoju sredinu, troje napustilo program a 10 ih je nastavilo koristiti ovu uslugu i u 2016. godini. S korisnicima je održan veliki broj individualnih i grupnih razgovora, te su održavane edukativne interaktivne radionice koje imaju za cilj shvaćanje uzroka i posljedica ovisnosti i rizičnih ponašanja. Teme radionica su bile:

 1. Što je ovisnost, oblici ovisničkog ponašanja i stila života te njihove posljedice;
 2. Ovisničko ponašanje kao izabrano ponašanje koje ima cilj i svoje uzroke;
 3. Životni kontekst u kojem se odvija ovisničko ponašanje i razvija bolest;
 4. Stavovi i uvjerenja koja podržavaju ovisnički stil života;
 5. Uloga socijalizacije, samopoštovanja i samopouzdanja;
 6. Uloga srdžbe u ovisničkom ponašanju i učenje samokontrole;
 7. Poricanje, umanjivanje, opravdavanje i optuživanje članova obitelji za vlastito ponašanje.

Putem ovih radionica su povećana znanja o bolesti ovisnosti ali i o načinima ponovne uspostave kontrole nad svojim životima. Korisnici su biti upoznati s ponašanjima koja trebaju izbjegavati te s aktivnostima koje trebaju uvrstiti u svoje slobodno vrijeme a sve kako bi izbjegli povratak u ovisnost.

Nadalje, uspostavljena je apstinencija, povećana suradljivost, te u korisnika u kojih je ordinirana, pojačana učinkovitost farmakoterapije. Dobrim dijelom je povećana retencija u tretmanu, promijenjen je stil i poboljšane su kvalitete života korisnika. Od ukupnog broja osoba koje su bile na smještaju u našim terapijskim zajednicama (59 osoba) 13 ih je bilo uključeno u „Kratki program“, od kojih je jedan završio program, pet ih je napustilo, a sedam ih je nastavilo koristiti uslugu u 2016. godini.

Resocijalizacija: Opći cilj resocijalizacije je uključivanje rehabilitiranih ovisnika u život zajednice te njihovo osposobljavanje i priprema za zdrav i funkcionalan život. Aktivnosti koje se pri tom provode uključuju informiranje, psihosocijalnu podršku (osnaživanje pojedinca za preuzimanje odgovornosti za vlastiti život), završetak školovanja, prekvalifikaciju, usavršavanje i zapošljavanje. Korisnici resocijalizacije su rehabilitirani ovisnici u tretmanu terapijske zajednice i oni koji dolaze iz drugih sustava, a uspješno održavaju apstinenciju i/ili se pridržavaju propisanog načina liječenja. Rezultati koji su postignuti u 2015. godini:

 • informirano je 150 korisnika iz tri sustava o mogućnostima i mjerama iz Projekta resocijalizacije Vlade Republike hrvatske,
 • izrađeni su individualni planovi resocijalizacije za 32 osobe,
 • izvršene su mjere profesionalne orijentacije i procjene radne sposobnosti, izrađeni prijedlozi za financiranje nastavnih programa za odabrana zanimanja za 27 osoba,
 • povećana je razina komunikacijskih i socijalnih vještina i znanja o preveniranju recidiva u 65 korisnika; 44 korisnika terapijske zajednice i 20 vanjskih korisnika (putem individualnog rada u savjetovalištima i u mjestu prebivališta),
 • ostvarena je bolja upućenost u strategije aktivnog traženja posla i osposobljenost za predstavljanje poslodavcu u 30 osoba,
 • 38 korisnika je socijalno osnaženo i osposobljeno za zdrav i funkcionalan život putem psihosocijalne podrške,
 • pružena je pomoć pri zapošljavanju 15 osoba, od toga je 1 zaposlena u udruzi, a 5 u mjestu njihovog prebivališta,
 • putem javne tribine i konferencije, bolje je informirana i senzibilizirana javnost o problematici ovisnosti kao i o mogućnostima iz Projekta resocijalizacije.
 • postignuta je vidljivost i promovirali smo naše djelatnosti putem gostovanja u radio emisijama u Dubrovniku, Metkoviću, Pločama, Splitu, Vrgorcu i Zadru,
 • izrađeno je i podijeljeno 400 letaka.

Rezultati ostvareni provođenjem projekata iz područja prevencije ovisnosti i izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja

U rujnu 2013. godine dobili smo dopusnicu od strane MZOS i AZOO za provođenje preventivnih programa u školama i od tada ih provodimo u našem okružju. Preventivni programi se provode u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije, te u suradnji sa Gradom Metkovićem, centrima za socijalnu skrb u Metkoviću i Pločama, Srednjom školom Metković, Srednjom poljoprivrednom i tehničkom školom Opuzen, Srednjom školom fra Andrije Kačića Miošića Ploče i Srednjom školom Tina Ujevića Vrgorac. Obuhvaćaju srednjoškolsku populaciju mladih ali i njihove roditelje putem brojnih tematskih sadržaja u rasponu od informativnih i edukativnih interaktivnih radionica, preko kampova, kviza znanja do savjetodavnog rada. Opći cilj projekta je prevencija ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, kocki i drugim sredstvima ovisnosti, te poticanje zaštitnih stilova života i ispravnih ponašanja mladih, putem usluga grupnog i individualnog rada, te rada s njihovim roditeljima. Posebni ciljevi projekta su: povećanje razine znanja o sredstvima ovisnosti i posljedicama njihove zlouporabe, poboljšanje komunikacijskih i socijalnih vještina u mladih i njihovih roditelja, postizanje višeg stupnja razumijevanja i izražavanja emocija, poboljšanje sposobnosti konstruktivnog organiziranja slobodnog vremena, povećanje sposobnosti formiranja vlastitih stavova i odabira životnih prioriteta, odnosno otkrivanje unutarnjih kapaciteta i osnaživanje korisnika, čime se jačanjem zaštitnih čimbenika utječe na smanjenje utjecaja rizičnih čimbenika. Dugoročni cilj prevencije ovisnosti je vršiti utjecaj na smanjivanje rizičnih faktora koji bi mogli dovesti do poremećaja u ponašanju, kao i do ovisničkih ponašanja korisnika. Paralelno s ovim projektom provodimo i projekt iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja. Opći cilj ovog projekta je: putem provođenja više odgojno obrazovnih aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje životnih vještina, dati potporu očuvanju mentalnog zdravlja i kvalitetnom razvoju mladih osoba a time i dati doprinos povećanju kvalitete života mladih. Posebni ciljevi su: putem edukativnih interaktivnih radionica i edukativnih kampova unaprijediti životne kompetencije mladih, poboljšati komunikacijske i drugih socijalne vještine, postići viši stupanj razumijevanja i izražavanja emocija, poboljšati sposobnost konstruktivnog organiziranja slobodnog vremena, povećati sposobnosti formiranja vlastitih stavova i odabira životnih prioriteta, odnosno otkriti unutarnje kapacitete i osnažiti mlade, čime se jačanjem zaštitnih, utječe na smanjenje utjecaja rizičnih čimbenika. Putem vršnjačke pomoći razviti efikasne modele suočavanja sa školskim izazovima u učenika s teškoćama u učenju i pomoći u pravcu poboljšanja školskog uspjeha. Putem edukativnih radionica educirati i podržati roditelje s ciljem stjecanja novih znanja i povećanja roditeljskih kompetencija. Motivirati ostale građane na promjenu neadekvatnih stavova.

Tijekom školske 2014./2015. do rujna 2015. godine smo postigli sljedeće:

Na sastancima stručnog tima je utvrđeno da:

 • su provedene 63 edukativne interaktivne radionice i obuhvaćeno 495 učenika. U srednjoj školi Metković obuhvaćeno je 6 razreda, u srednjoj školi u Opuzenu 4 razreda, a u srednjoj školi u Vrgorcu je provedeno 13 pojedinačnih radionica,
 • su provedena anketna ispitivanja s ciljem utvrđivanja zadovoljstva za svaku provedenu radionicu. Učenici su putem evaluacijskih upitnika radionice ocijenili korisnima i poučnima, te izrazili zadovoljstvo načinom rada stručnog tima i želju za nastavkom suradnje (prosječna ocjena 4,68),
 • je održano 9 edukativnih kampova kojima je obuhvaćeno 57 učenika (srednja ocjena zadovoljstva za sve kampove iznosi 5.00),
 • je formirano Malo školsko povjerenstvo u Srednjoj školi Metković, te da su održana 3 sastanka, i napravljen godišnji plan prevencije,
 • je održano 7 edukativnih radionica za roditelje kojima je obuhvaćeno 112 roditelja (srednja ocjena zadovoljstva radionicama iznosi 4.80),
 • je savjetodavnim radom obuhvaćeno 79 korisnika,
 • je u Metkoviću održana Konferencija na temu „Prevencija ovisnosti u lokalnoj zajednici udruženim snagama“ kojoj su prisustvovala 24 sudionika,
 • smo ukupno 7 puta gostovali u emisijama Radija Delte, Narone, Biokova, Ploča, Zadra i Dubrovnika,
 • je objavljen novinski članak u Dubrovačkom vjesniku,
 • je organizirano 5 prodajno - izložbenih štandova,
 • je tiskano i podijeljeno 600 letaka,
 • su realizirane sve planirane aktivnosti na kvalitetan način.

Nadalje, postignut je sljedeći učinak:

 • Kod učenika iz Vrgorca koji su obuhvaćeni pojedinačnim edukativnim radionicama postignuta je bolja informiranost o posljedicama rizičnih ponašanja, zaštitnim i rizičnim čimbenicima, te smo postigli bolji uvid u poteškoće i mogućnosti ciljane skupina, ostvarili dobru atmosferu i uspostavili kvalitetan odnos i uvjete za nastavak suradnje.
 • Kod učenika iz Metkovića i Opuzena koji su obuhvaćeni ciklusom edukativnih interaktivnih radionica postigli smo: bolju informiranost za 27.03% više u odnosu na početno stanje, i poboljšane kompetencije za 25.09% više u odnosu na početno stanje (povećana razina sposobnosti razumijevanja i izražavanja emocija za 26.59%, povećana razina samopoštovanja i svijesti o važnosti uvažavanja i poštovanja drugih ljudi za 25.66%, poboljšane komunikacijske vještine za 24.95%, te postignute pozitivne promjene glede stavova i ponašanja za 23.18% više).
 • Mladi, koji su obuhvaćeni ciklusima edukativnih kampova, su bolje informirani o ovisnosti o drogi, alkoholu, kocki, internetu i drugim sredstvima i zaštitnim čimbenicima, i to za 25.27% u odnosu na početno stanje. Također, došlo je do pozitivnih promjena glede stavova i ponašanja, i to za 17.33% u odnosu na početno stanje (stavovi o normama i vrijednostima u društvu za 18.93% , sposobnosti odolijevanja pritisku vršnjaka za 15.74%).
 • Kod roditelja su poboljšane roditeljske kompetencije, u smislu lakšeg uspostavljanja i uspješnijeg održavanja komunikacije, prepoznavanja i uvažavanja emocija u djece adolescentske dobi, kao i sposobnost prepoznavanja ranih znakova koji ukazuju na moguće probleme.
 • Kod korisnika savjetodavnog rada došlo je do povećanja psihološke dobrobiti, povećanja efikasnih strategije suočavanja s životnim poteškoćama i smanjenja broja rizičnih i neadaptivnih ponašanja.
 • Bolje je informirana i senzibilizirana javnost i lokalni donositelji odluka o problematici ovisnosti kao i mogućnostima koje postoje:
  • risutni smo u medijima,
  • obilježen je Mjesec borbe protiv ovisnosti organiziranjem izložbeno - prodajnih štandova, te tiskanjem i dijeljenjem letaka,
  • obilježen Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga povodom kojega je održana Konferencija u Metkoviću na temu „Prevencija ovisnosti u lokalnoj zajednici udruženim snagama“,
  • okupljeni su i informirani lokalni nositelji javnih politika, partneri i suradnici, te animirani za nastavak suradnje,
  • informirani su i uključeni dionici.

Procesnu evaluaciju smo provodili na način da se svaki mjesec tijekom realizacije projekta održavao sastanak na kojem su sudjelovali voditelj projekta i stručni tim. Analizirala se kvaliteta ispunjavanja zadanih aktivnosti, način raspolaganja s odobrenim sredstvima i poštivanje rokova. Dakle, riječ je o internom vrednovanju. U svrhu organizacije i evaluacije edukativnih interaktivnih radionica te kampova za mlade, po potrebi smo održavali sastanke s našim suradnicima. Nakon svake održane edukativne interaktivne radionice za mlade i roditelje te edukativnih kampova, naš stručni tim proveo je anketno ispitivanje korisnika kako bismo dobili povratnu informaciju o zadovoljstvu istih, ali i prijedloge za unaprjeđivanje idućih radionica. Evaluacijski upitnik se sastojao iz dva pitanja: Molimo da na skali od 1 do 5 izraziš svoje zadovoljstvo današnjom edukativnom radionicom, pri čemu je 1 - potpuno sam nezadovoljan/na, 5 - potpuno sam zadovoljan/na: i drugo pitanje je bilo slobodnoga tipa: Ako želiš ovdje možeš upisati svoje sugestije, kritike i/li prijedloge za narednu edukativnu radionicu. Za evaluaciju učinka smo provodili anketna ispitivanja prije početka i nakon provedbe ciklusa edukativnih interaktivnih radionica za mlade i edukativnih kampova s ciljem da utvrdimo da li je i u kojoj mjeri došlo do eventualnih promjena kod korisnika koji su sudjelovali u aktivnostima. Konstruirali smo anketni upitnik koji se sastojao od 20 pitanja iz pet različitih područja: informiranosti, emocija, samopoštovanja i asertivnosti, komunikacijskih vještina te ponašanja. Za potrebe anketiranja učenika koji su sudionici edukativnih kampova konstruirali smo anketni upitnik koji sličan gore spomenutom, samo se sastojao iz tri različita područja: informiranosti, promjene glede sposobnosti donošenja i izražavanja vlastitih, ispravnih životnih odluka, stavova i ponašanja i stupanj sposobnosti odolijevanja pritisku vršnjaka. Anketna ispitivanja je provodio naš stručni tim.

Projekt se nastavlja provoditi i u školskoj godini 2015./2016. i još je u tijeku, a od početka nove školske godine mjeseca rujna do kraja 2015. godine smo postigli sljedeće:

U Srednjoj školi Metković smo počeli s provedbom ciklusa radionica. Održali smo 12 radionica kojima smo obuhvatili 52 učenika. U Srednjoj tehničkoj i poljoprivrednoj školi Opuzen smo otpočeli provedbu ciklusa radionica, te proveli dvije edukativne radionice putem kojih smo obuhvatili 25 učenika. U Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Pločama, smo počeli s provedbom ciklusa radionica te smo održali 4 radionice putem kojih smo obuhvatili 41 učenika. Do kraja 2015. godine je održano 18 edukativno interaktivnih radionica putem kojih je obuhvaćeno 118 učenika. Kampovi za mlade – otpočeli smo provedbu ciklusa od tri kampa. Do kraja godine smo održali dva kampa kojima je obuhvaćeno 18 mladih. Edukativne radionice za roditelje – s roditeljima učenika u Srednjoj školi Metković i Srednjoj tehničkoj i poljoprivrednoj školi Opuzen, na satovima roditeljskih sastanaka, smo održali po jednu edukativnu radionicu putem kojih je obuhvaćeno 20 roditelja, (10 u Metkoviću, 10 u Opuzenu). Roditelji su putem rada u malim grupama i putem diskusije, naučili više o kvalitetnoj komunikaciji s djecom, te poboljšali kompetencije glede prepoznavanja znakova koji bi mogli ukazivati na rizična ponašanja. Kviz znanja - ovim kvizom, kojega smo održali 09. prosinca 2015. godine, smo obuhvatili 141 učenika iz 9 drugih razreda Srednje škole Metković. Kviz je u pisanom obliku i sastoji se od 20 pitanja (ukupno 100 bodova) vezanih uz temu ovisnosti, a svaki sudionik ga je individualno ispunjavao. Poboljšana je educiranost i informiranost učenika o ovisnosti na način da su se oni pripremali za kviz nekoliko dana prije koristeći zadanu literaturu. Rezultati kviza; prosječan broj ostvarenih bodova: 2.i = 49.5; 2.g = 47.95; 2.d = 46.45; 2.j = 45.52; 2.c,e = 41.65; 2.f = 41.55; 2.a,h = 41.16. Prosječan broj ostvarenih bodova je 44,83. Razred koji je ostvario najveći broj bodova osvojio je nagradni izlet na slapove Krke u proljeće 2016. godine. Ovi rezultati ukazuju na to da su učenici ipak nedovoljno educirani o ovisnosti te da je potrebna kontinuirana edukacija učenika. To ukazuje potrebu provedbe preventivnih projekata. Savjetodavni rad – do kraja godine, ove usluge su koristile 24 osobe (20 mladih, 4 roditelja mladih). U 20 mladih su povećane psihološke dobrobiti, naučene su efikasne strategije suočavanja s kriznim situacijama, te je smanjen broj rizičnih i neadaptivnih ponašanja. U 4 roditelja je smanjena razina stresa, smanjena je i anksioznost koja umanjuje radost roditeljstva, naučene su efikasnije metode prepoznavanja promjena ponašanja, poboljšana je i komunikacija na relaciji roditelj - dijete te između partnera, ukoliko je to bio razlog dolaska, usvojeni su praktični savjeti koji funkcioniraju i mogu se odmah početi primjenjivati.

Promovirali smo naše aktivnosti s ciljem većeg obuhvata opće populacije sadržajima vezanim uz prevenciju ovisnosti. Senzibiliziranje javnosti vršili smo: - obilježavanjem Mjeseca borbe protiv ovisnosti u suradnji sa školama, Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije i Centrom za socijalnu skrb Metković, povodom kojega smo organizirali izložbeno - prodajne štandove u Metkoviću i Borovcima (organizirana tri štanda) i organizirali javnu tribinu u Metkoviću u Gradskoj knjižnici u trajanju od 2 sata, na temu „Kvalitetan odnos djece i roditelja“. Tribina je održana 14. prosinca 2015. godine, a obuhvaćene su 33 osobe, - gostovanjem u emisijama Radija Delte, Narone i Ploča u rujnu i listopadu te tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Gostovali smo u 5 radio emisija, - umrežavanjem dionika na području prevencije ovisnosti. Suradnja s dionicima i nositeljima javnih politika, ojačala je lokalnu umreženost na način da smo našim aktivnostima povezali srednje škole u Metkoviću, Opuzenu i Pločama, CZSS Metković i Ploče, ZZJZ DNŽ, te Grad Metković. Promocijom projekta je šire obuhvaćena opća populacija mladih, bolje informirana i senzibilizirana javnost i lokalni donositelji odluka o zdravim stilovima života, potrebama mladih kao i mogućnostima koje postoje za poboljšanje razine kvalitete njihovog života. Svaki mjesec održavao se sastanak na kojem se analizirala kvaliteta ispunjavanja zadanih aktivnosti, način raspolaganja s odobrenim sredstvima i poštivanje rokova te je održano 12 sastanaka. Rezultati evaluacije za ovaj dio nisu prikazani jer je projekt u tijeku, a konačni rezultati evaluacije se prikazuju po završetku projektnih aktivnosti.

Pružanje usluge pomoći u kući za stare i nemoćne osobe:

Opći cilj ove usluge je starim i nemoćnim osobama osigurati kvalitetniji život putem pružanja potpore očuvanju njihovog mentalnog i fizičkog zdravlja, te integraciji u društvo. Tijekom 2015. godine smo ishodili Rješenje za pružanje socijalne usluge pomoći u kući. Ovu uslugu pružamo starim i nemoćnim osobama s područja okolnih sela Grada Vrgorca (Orah, Zavojane, Stilja, Prapatnice, Mijaca, Poljica,…). Uslugom je direktno obuhvaćeno 25 osoba. Indirektno su obuhvaćeni i članovi obitelji starih i nemoćnih osoba, koji su najvećim dijelom braća i sestre, a nisu u mogućnosti adekvatno pružiti pomoći svojim bližnjima, što zbog ekonomskih razloga, što zbog toga jer žive u udaljenim mjestima. Oni su obuhvaćeni na način da su ostvarivanjem direktne pomoći njihovim starima osigurani bolji životni uvjeti i njima, uz više slobodnog vremena za druge životne aktivnosti čime život postaje manje stresan a više kvalitetan za sve.

Zaključak

Analiziranjem provedenih aktivnosti smo došli do određenih zaključaka. Možemo reći kako smo, u suštini, zadovoljni s ostvarenim rezultatima bez obzira na poteškoće na koje nailazimo u radu. Svakoj osobi s kojom smo stupili u kontakt, a trebala joj je neka od usluga, trudili smo se pružiti adekvatnu pomoć ili je uputiti drugim pružateljima usluga ako mi nismo imali konkretna rješenja ili odgovore na njihove zahtjeve. U našem radu smo se susretali i s poteškoćama i problemima. Jedan od velikih problema je nedovoljan broj korisnika u terapijskoj zajednici, a i sve veći broj osoba s psihijatrijskim komorbiditetom. Mišljenja smo kako je najveći problem nedostatka korisnika predugo zadržavanje ovisnika na supstitucijskoj terapiji. U prilog tome govori činjenica da se veliki iznos identificiranih javnih troškova koristi za zdravstvene programe, a samo mali dio za socijalne programe. Problem manjeg broja korisnika planiramo riješiti boljom suradnjom sa zdravstvenim institucijama i proširiti suradnju s pravosuđem kako bi nam upućivali korisnike koji zadovoljavaju uvjete. Drugi problemi u radu s kojima smo se susretali su financijske prirode. Naime, većinu sredstava za rad udruge-terapijskih zajednica, osigurali smo iz sjedišta naše organizacije u Italiji. Nisu raspisivani javni natječaji za ugovaranje socijalnih usluga na trajnoj osnovi, ne provodi se revizija već zaključenih ugovora, niti se provjerava popunjenost kapaciteta, tako da oni koji su zaključili ugovore smanjuju mogućnost ugovaranja drugim pružateljima usluga. Nije utvrđena metodologija formiranja cijena i prisutna je potpuna nejednakost OCD-a kao pružatelja socijalnih usluga u odnosu na javni sektor. Udruge nisu bile uključene u planiranje mreže javnih usluga u županiji našeg sjedišta. Dakle, nije se osigurala stabilnost, kvaliteta i kontinuitet u pružanju usluga, te je civilni sektor radi nesigurnosti pretrpio smanjivanje kadrovskih kapaciteta.

Na području resocijalizacije problemi na koje smo naišli, su još uvijek nedovoljna informiranost i suradnja nadležnih institucija, pa smo pokušali informirati dionike i uspostaviti suradnju.Nadalje kod korisnika iz zdravstvenog i pravosudnog sustava teško se uspostavlja kontinuitet u radu jer nisu motivirani niti zainteresirani za promjene. Planiramo konkretnije motivirati te korisnike, češćim sastancima i prezentiranjem mogućnosti i dobrobiti koje pruža Vladin Projekt resocijalizacije.

Na području prevencije i izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, u suradnji sa stručnim službama škola, koje su nam pomogle u analiziranju poteškoća učenika, došli smo do spoznaje da su kod učenika prisutne razne poteškoće koje su znak nezrelosti i rizičnog ponašanja, što nama stvara određene poteškoće u radu. Ovo smo uspjeli prevladati redovitim radom ali i uspostavom suradničkog i povjerljivog odnosa s korisnicima, što je odličan preduvjet za pozitivne promjene. Planiramo nastaviti s ovakvim radom kako bi rezultati bili što bolji. Još jedna od poteškoća bila je ta što naše aktivnosti nisu unesene u kurikulum škola, no tu smo prepreku uspjeli prevladati dobrom suradnjom sa školama čije su nam stručne službe, u suradnji sa razrednicima, dozvolile da te aktivnosti provodimo na satovima razredne zajednice. Nadalje, nezainteresiranost roditelja nam je također otežavala rad, jer se nisu odazivali na zakazane radionice ili predavanja. Ovu poteškoću smo prevladali tako da smo aktivnosti s roditeljima provodili tijekom obveznih roditeljskih sastanaka. Planiramo na bolji i kvalitetniji način motivirati roditelje na uključivanje i što bolju suradnju jer samo zajedničkim radom možemo pomoći mladima da se razviju u zdrave osobe. Preprekom se također može smatrati i zatvorenost sredine na koju smo naišli tijekom realizacije aktivnosti, osobito na samom početku. Naime, šira područja gradova Metkovića, Opuzena, Ploča i Vrgorca koja su obuhvaćena preventivnim projektima karakterizira nepostojanje kulture traženja psihološke pomoći što nije slučaj u velikim gradovima . Samo ovakvi projekti i sustavna edukacija mogu mijenjati takvo stanje.Ovu poteškoću smo donekle uspjeli prevladati češćim prisustvom u tim sredinama, gostovanjima u radijskim emisijama na lokalnim radio postajama, organiziranjem prodajnih štandova, okruglih stolova i javnih tribina, te tiskanjem i dijeljenjem promotivnih letaka. Planiramo još konkretnije i redovitije promovirati naše aktivnosti. Preprekom također smatramo opterećenost stručnih službi u školama i ravnatelja drugim obavezama, tako da su za organizaciju aktivnosti potrebni češći odlasci u škole, pozivi telefonima i slično.

U realizaciji usluge pomoći u kući smo se susretali s poteškoćama kao što su nedostatak financijskih sredstava za redoviti odlazak u udaljenija mjesta (neka su od nas udaljena i po 60 km u jednom pravcu), kao i to što trenutno nemamo dovoljno kadrova za pokrivanje mjesta u koja smo odlazili. Ovu poteškoću planiramo otkloniti na način da ćemo pokušati ugovoriti uslugu s nadležnim Ministarstvom kako bi uspjeli osigurati dovoljno sredstava za zapošljavanje osoba koje će pružati uslugu, kao i sredstava za putne i materijalne troškove. No bez obzira na zadovoljstvo ostvarenim rezultatima pokušali smo i kritički sagledati na naš rad. Svjesni smo kako je kvaliteta pružanja usluga mogla biti na višoj razini pa bi samim tim i postignuća bila veća. Mišljenja smo kako smo, dijelom zbog neiskustva, djelom zbog zatvorenosti udruge prema „vanjskom svijetu“, te tromosti u rješavanju poteškoća, kao i sporosti u donošenju odluka propustili postići bolje i kvalitetnije rezultate. Iskustvo ćemo pokušati stjecati upornim radom, a kritičko razmišljanje ćemo pokušati iskoristiti kako bi se što više „otvorili“, ubrzali rješavanje poteškoća i donošenje odluka sve, s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga našim korisnicima.

Financijsku potporu našim programima i projektima dali su: Tijekom 2015. godine više subjekata nam je prihvatilo financirati projekte i dati potporu. Tako nam je Splitsko - dalmatinska županija donirala 7.000,00 kn za rad naše udruge, te smo putem potpore od strane HZZ-a u okviru programa javnih radova (100% financiranje), na period od 12 mjeseci zaposlili jednu asistenticu u terapijskoj zajednici (iznos potpore je 42.439,68 kn). MZOS nam je odobrio projekt „Nauči živjeti 2“ iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja i sufinancira ga s iznosom od 100.000,00 kn. Ministarstvo zdravlja nam je odobrilo projekt na području prevencije ovisnosti „Nauči živjeti“ i sufinancira ga iznosom od 120.000,00 kn, te putem partnerstva sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije 30.000,00 kn. Ministarstvo socijalne politike i mladih nam je odobrilo projekt „Krojeno po mjeri“ koji se odnosi na psihosocijalni tretman ovisnika u terapijskim zajednicama i sufinancira ga s iznosom od 150.000,00 kn. Dubrovačko - neretvanska županija sufinancirala je projekt prevencije ovisnosti iznosom od 7.000,00 kn.

Ostvareni prihodi i rashodi: Ukupno ostvareni prihod organizacije u 2015. godini je 1.970.905,13 kn, od toga:

iz sjedišta udruge iz Italije

1.477.020,78 kn

iz državnog proračuna

399.309,95 kn

prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave

42.643,92 kn

te ostali prihodi

51.930,48 kn

Ukupno ostvareni rashodi u 2015. godini su 1.779.492,00 kn, od toga:

rashodi za radnike

352.341,00 kn

materijalni rashodi

1.399.623,00 kn

rashodi amortizacije

9.674,00 kn

financijski rashodi

17.854,00 kn